loading

Show info

Upbean

BANGKOK | CHIANGMAI
THAILAND
(02) 197 5935 , BKK (081) 893 9535 , CNX (098) 746 3591
webmaster@upbean.co.th

UploadImage

บริษัท อัพบีน จำกัด

ได้รับทุนนวัตกรรมด้านการศึกษาระดับประเทศ

โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

และอยู่ในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ UBI สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

และร่วมพัฒนาแผนธุรกิจโดย SIPA สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อรองรับ Digital Economy


และได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017
 


UploadImage